Mei 2021

Europese Privacyverklaring

Deze Europese Privacyverklaring (de “Verklaring”) is van toepassing op de verwerking van persoonlijke informatie met betrekking tot geïdentificeerde of identificeerbare individuen die zich bevinden in de Europese Economische Ruimte (EER) (“Persoonsgegevens”) door Virtutec BV | Prins Bernhardstraat 1A-208 | 9251 GJ Burgum, Nederland, alsmede alle andere Virtutec-entiteiten die optreden als verwerkingsverantwoordelijken uit hoofde van de wetgeving van de EU (d.w.z. die entiteiten die besluiten over de doeleinden en middelen van gegevensverwerking).

Virtutec beschouwt uw privacy als een belangrijke zaak. Bij het verwerken van uw Persoonsgegevens zal Virtutec zich daarom houden aan de toepasselijke privacyregels, waaronder vanaf 25 mei 2018, de Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”). Om dit te realiseren heeft Virtutec interne beleidsregels aangenomen en maatregelen getroffen om te zorgen dat er wordt voldaan aan de toepasselijke wettelijke vereisten en dat uw Persoonsgegevens worden verwerkt met respect en zorgvuldigheid, waarbij gebruik wordt gemaakt van de juiste technologie.

 1. Verwerking van uw Persoonsgegevens

Virtutec kan, als onderdeel van haar activiteiten en omgang met u, Persoonsgegevens, zoals uw identificatie en contactgegevens en informatie met betrekking tot uw surfgedrag, verzamelen en verwerken.

U kunt op ieder moment dat u contact heeft met Virtutec worden gevraagd om uw Persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u vraagt om catalogi van onze producten en diensten, u zich aanmeldt of inschrijft voor onze nieuwsbrieven of andere communicatie van ons, onze producten en diensten bestelt of onze website bezoekt.

Virtutec heeft deze Persoonsgegevens nodig om haar bedrijfsactiviteiten uit te voeren en te voldoen aan haar wettelijke en contractuele verplichtingen, zoals bijvoorbeeld:

 • de promotie (inclusief direct marketing) van onze producten en diensten;
 • de verkoop, verpakking, levering en facturering van onze producten;
 • aftersales-diensten, onderhoud en helpdeskondersteuning;
 • fraudepreventie en andere wettelijke vereisten die aan ons zijn opgelegd; en
 • verbetering van onze website en andere onlinediensten.

U bent niet verplicht om uw Persoonsgegevens die wij van u vragen, te verstrekken, maar in sommige gevallen zijn we mogelijk niet in staat om u te voorzien van onze producten of diensten, of om vragen die u mogelijk heeft, te beantwoorden zonder dat wij uw Persoonsgegevens verwerken.

In sommige gevallen kan Virtutec om uw toestemming vragen voor het verwerken van uw Persoonsgegevens ten behoeve van de bij u aangegeven doeleinden, in welk geval u deze toestemming te allen tijde kan intrekken. Virtutec kan ook Persoonsgegevens verwerken om andere wettige redenen, bijvoorbeeld voor naleving van haar verplichtingen op grond van wet- of regelgeving, teneinde het contract uit te voeren waarbij u partij bent, om uw vitale belangen of die van een ander individu te beschermen, of vanwege haar eigen legitieme belangen tenzij uw belangen of fundamentele rechten en vrijheid zwaarder wegen.

De periode gedurende welke Virtutec uw Persoonsgegevens zal gebruiken en opslaan, zal afhangen van het soort te verwerken Persoonsgegevens en zal per geval aan u worden medegedeeld. In geen geval zullen Persoonsgegevens langer worden bewaard dan noodzakelijk is om te voldoen aan de aangegeven doeleinden en de Persoonsgegevens zullen na die periode worden verwijderd, tenzij Virtutec wettelijk verplicht is om ze voor een langere periode te bewaren.

 1. Doorgifte van uw Persoonsgegevens naar landen buiten de EER

Virtutec kan toegang tot uw Persoonsgegevens geven of uw Persoonsgegevens doorgeven aan:

 • haar gelieerde ondernemingen;
 • onderaannemers en andere dienstverleners die betrokken zijn bij de levering van onze producten en diensten (inclusief verpakkings- en transportbedrijven, financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen);
 • overheidsinstanties wanneer dergelijke bekendmakingen verplicht zijn op grond van toepasselijke wet- en regelgeving;
 • aan potentiële of daadwerkelijke kopers in het kader van bedrijfsactiviteiten die van invloed zijn op onze groep, zoals fusies en overnames.

Wanneer een dergelijke toegang of doorgifte geschiedt ten aanzien van een land van buiten de EER dat geen toereikend niveau van Gegevensbescherming biedt, zal dat alleen gebeuren met uw uitdrukkelijke toestemming of krachtens een andere toepasselijke afwijking voor specifieke toegang of doorgifte, of indien een meer systematische en grootschalige toegang of doorgifte moet plaatsvinden, op basis van een contract waarin de relevante standaardcontractbepalingen van de EU (standard contractual clauses, “SCC”) zijn opgenomen en dat is gesloten door de gegevensexporteur en de gegevensimporteur (de toepasselijke SCC zijn beschikbaar op http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm). U kunt een kopie van dit contract verkrijgen als u uw verzoek daartoe stuurt naar onderstaand adres. We behouden ons het recht voor om eventuele vertrouwelijke en/of commerciële informatie die daarin vermeld staat, te redigeren voordat wij deze kopie naar u toesturen.

 1. Uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonsgegevens

U hebt het recht om toegang te vragen tot uw door ons verwerkte Persoonsgegevens en deze te laten corrigeren of verwijderen, tenzij Virtutec wettelijk verplicht is om deze gegevens te bewaren. U hebt ook het recht om onze verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking, onder de voorwaarden en binnen de grenzen als uiteengezet in de AVG.

De hiervoor genoemde rechten kunnen worden uitgeoefend door een verzoek daartoe te sturen naar support@salcon.nl. 

In sommige gevallen kan Virtutec u helpen door u informatie te geven over hoe u toegang kunt verkrijgt tot uw Persoonsgegevens en deze kunt bijwerken, zodat u dit zelf kunt doen.

Bij de beantwoording van uw verzoek om uitoefening van de hiervoor genoemde rechten kan Virtutec u vragen om bewijs van uw identiteit te leveren. Virtutec mag verzoeken weigeren die kennelijk ongegrond of excessief zijn, in het bijzonder vanwege de repetitieve aard daarvan.

Als u zorgen heeft over naleving van uw wettelijke rechten met betrekking tot uw privacy, kunt u ook contact opnemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Virtutec is niet verantwoordelijk voor de (privacy-) praktijken of de inhoud van die andere websites.

We kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd bijwerken. U vindt de datum van de laatste bijwerking bovenaan elke pagina.